Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Kwaliteit

Vakinhoudelijke kwaliteitVisitatieWat is een visitatie?Uw toestemmingKwaliteitsstatuut


Vakinhoudelijke kwaliteit

Ik houd vakinhoudelijke kennis en literatuur, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied bij. Daartoe volg ik bij- en nascholing, zoals congressen, symposia, studiedagen, cursussen.

Ik neem deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie, intercollegiale toetsing en samenwerking. Er zijn per jaar 10 Intervisiebijeenkomsten van 2 uur, volgens de door onze beroepsvereniging LVVP vastgestelde eisen. De intervisie vindt plaats in een vaste groep van 5 à 6 (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, eventueel een psychiater.
Per jaar worden 6 indicatiestellingen getoetst in een daartoe geformeerde toetsingsgroep met 2 collegae.

Visitatie

Als lid van de LVVP wordt mijn psychotherapiepraktijk in het kader van kwaliteitsbewaking eens in de vijf jaar gevisiteerd. Het visitatiesysteem van de LVVP is gebaseerd op de LVVP-kwaliteitscriteria. December 2022 is mijn praktijk met positief resultaat gevisiteerd. Bekijk hier het certificaat.

Wat is een visitatie?

Bij een visitatie wordt mijn praktijk bezocht door een visiteur, om te bekijken of mijn praktijk aan alle kwaliteitseisen van de LVVP voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Visiteurs zijn collega’s psychotherapeuten, die zich ook moeten houden aan hun beroepsgeheim. Ik ben ook visiteur voor de LVVP.

Bij de visitatie vindt ook dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Het doel is om te zien of uw dossier compleet is en alle onderdelen in het dossier aanwezig zijn. Het dossier wordt niet op medische inhoud beoordeeld, dat wil zeggen, dat er geen inhoudelijke verslagen van gesprekken, diagnoses, correspondenties, brieven, gelezen worden.

Uw toestemming

Voorwaarde voor het inzien van uw dossier door visiteurs is uw expliciete toestemming. Geeft u geen toestemming, dan mag het dossier – geanonimiseerd – worden ingekeken. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, huisarts, Burger Service Nummer (BSN), zorgverzekering en beroep worden verwijderd, zodat het dossier niet tot u te herleiden is.

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 is het Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Mijn goedgekeurd Kwaliteitsstatuut is vastgelegd in publieke regelgeving en wordt gepubliceerd in het openbare databestand van het Zorginstituut Nederland (ZiNL).

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het door mij ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt en bevordert gepaste zorg. U kunt hier mijn goedgekeurd Kwaliteitsstatuut inzien.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut inzien.