Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Werkwijze

IntakefaseROM-PortalBehandelplanBehandelingDuur en frequentie psychotherapiesessiesDuur van de behandelingAfsluiting van de behandeling


Intakefase

Na aanmelding is er eerst een diagnostische fase van drie à vier sessies, waarin zoveel mogelijk informatie over uw psychische problemen en de ontstaansgeschiedenis wordt verzameld en uw problematiek in kaart gebracht. In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, praat ik met u over:

 • uw psychische problemen, de aard, de ontstaansgeschiedenis, de ernst en de duur
  ervan
 • relevante eerdere psychotherapie-ervaringen en resultaten
 • relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens
 • situatie nu
 • gebruik van medicatie, indien van toepassing
 • opleiding en werk
 • sociale contacten
 • lichamelijke gezondheid
 • hulpvraag en doel van de behandeling
 • verwachtingen en wensen
  Verwachtingen ten aanzien van psychotherapie kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:
  • hulp bij de wens om anders met zichzelf en anderen om te gaan.
  • concrete oplossingsgerichte behandeling voor duidelijk afgrensbare problemen,
  • hulp en steun bij vage en/of complexe problemen,
  • of hulp bij psycho-sociale malaise, waarbij op tal van levensgebieden de situatie uit de hand is gelopen en men ‘het niet meer weet’.

Het op elkaar afstemmen van de hulpvraag van patiënten en mijn hulpaanbod is een belangrijk aspect in psychotherapie.

Verder bespreken we hoe u tegen uw problemen aankijkt, wat u van belang vindt. Mogelijk heeft u zelf een idee over een verband of samenhang met uw problemen. Wat zou u zelf willen veranderen? Wat zijn uw mogelijkheden? Wanneer voelt u zich juist goed?

In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, komen ook allerlei praktische zaken, zoals vergoeding, kosten, afspraken, omgaan met afspraken, etc. aan de orde. Soms is een medisch of psychiatrisch consult geïndiceerd.

Als u na het eerste intake kennismakingsgesprek verder wilt gaan met de intake-fase en er geen terug- of doorverwijzing van toepassing is, kunt u, als aanvulling op de intake, vragenlijsten invullen, zoals een biografische vragenlijst, de SCL-90 (Symptom Check List), een zelfbeoordelings-vragenlijst, die psychische en lichamelijke klachten meet.

In de volgende intake-gesprekken gaan we verder in op uw problemen en achtergrond, gaan we na welke vragen nog beantwoord moeten worden, of het zinvol is, met uw schriftelijke toestemming, relevante informatie bij derden (bijvoorbeeld eerdere behandelaars) in te winnen. We bespreken de vragenlijsten.
Uiteraard komt ook aan de orde s of u zich veilig voelt en openhartig over u zelf kunt praten.

Alle schriftelijke communicatie, vragenlijsten, evaluaties en vertrouwelijk e-mailcontact vinden plaats via de beveiligde site
JPO cliëntenlogin. Binnen JPO clientenlogin werk ik met de videochat module We See Do dat de mogelijkheid biedt om beveiligd (gecertificeerd NEN/AVG proof)) en geschikt voor de zorg, te videochatten als u niet naar de praktijk kunt komen.

ROM-Portal

Om te bepalen hoe effectief uw behandeling is, of u tevreden bent over het psychotherapeutisch contact, over het verloop van de Psychotherapie en of uw symptomen daadwerkelijk afnemen of verdwijnen, heeft de LVVP de ROM ontwikkeld. ROM is een afkorting van Routine Outcome Monitoring en bestaat uit een aantal vragenlijsten. Het is niet verplicht, u kunt hier vrijwillig aan deelnemen.

Als u toestemming verleent, vindt er aan het begin, tussentijds, en aan het eind van uw behandeling een meting plaats met vragenlijsten als: OQ45 en SQ48, waarvan de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De meetresultaten worden anoniem opgeslagen door de LVVP, die de gegevens veilig versleutelt en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dat in het belang is van de ontwikkeling van het vak psychotherapie.

Behandelplan

Na de afronding van de intake-fase, bespreken we de diagnose / indicatiestelling, advies en behandelplan. Bij het advies bekijken we samen mijn mogelijkheden om u met uw hulpvraag te helpen. Het behandelplan bevat – in overleg met u – uw problemen, de diagnose, het behandeldoel, op welke manieren dat doel bereikt kan worden en – heel globaal – hoelang de behandeling mogelijk kan duren.

Bij uw instemming van het behandelplan, ondertekent u het behandelplan/de behandelovereenkomst. Ik blijf het verdere verloop van de behandeling met u bespreken en evalueren en indien van toepassing stellen we het behandelplan bij. Met uw – schriftelijke – toestemming informeer ik uw huisarts over de diagnose en het (bijgesteld) behandelplan.

Behandeling

Na uw instemming met de diagnose, werkhypothesen en behandelplan start de psychotherapie. In de behandelgesprekken komen zowel uw verleden, heden en toekomst aan bod. Ik ga vooral uit van uw situatie in het heden: wat houdt u nu bezig, waar hebt u last van, wat wilt u veranderen? Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan.

Praktijkkamer
Praktijkkamer

Tijdens de psychotherapie wordt u door mij als psychotherapeut, geholpen, de aandacht te richten op die moeilijke/pijnlijke ervaringen, die aan uw  symptomen vooraf gingen, de pijnlijke gevoelens beter te verwerken, en die ervaringen eventueel anders te gaan zien.

Motivatie en vermogen, pijnlijke ervaringen onder ogen te zien, spelen een belangrijke rol bij de kans van slagen van uw psychotherapie. Negatieve, onverwerkte ervaringen uit het verleden die duidelijk belemmerend doorwerken in het heden, kunnen onderwerp van gesprek zijn. Maar ook ligt de nadruk op het versterken van uw eigen kunnen, zelfwerkzaamheid, uw gezonde kanten, uw positieve mogelijkheden en krachten.

In de behandeling kan duidelijk worden hoe uw psychische problemen te maken kunnen hebben met de specifieke manier waarop u van jongs af aan gewend bent, naar uzelf en naar anderen te kijken. Of u ontdekt aspecten van u zelf, waar u nog niet eerder bij hebt stil gestaan. Soms zult u barrières moeten overwinnen.

Oefeningen tijdens de sessies en opdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders naar situaties, die u als problematisch ervaart, te gaan kijken en vervolgens ook anders ermee om te gaan. Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd.

Hoe de behandeling precies zal verlopen, is niet te voorspellen en hangt van een aantal factoren af, zoals de wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut, motivatie, ernst van de problematiek, etc. Het kan vóórkomen dat u veel van wat u in psychotherapie ontdekt en leert begrijpen, snel weer vergeet. Het is goed om bewust te trachten vast te houden wat u leert, ontdekt. Sommige cliënten houden last van terugkerende problemen.

U wordt door moeilijke periodes heen geholpen. De stap, in psychotherapie te gaan, kan moeilijk zijn. Het kan helpen als u met uw directe omgeving deelt dat u in psychotherapie bent.

Duur en frequentie psychotherapiesessies

Een individueel gesprek duurt 50 à 55 minuten (plus 10 a 15 minuten indirecte tijd). Partner-relatie-, gezins- en groepsgesprekken duren vijf kwartier à anderhalf uur. De frequentie van de sessies hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als van uw wensen en mogelijkheden, de gekozen behandelmethode en de fase waarin de behandeling zich bevindt. Om u zeer globaal een indicatie te geven: doorgaans vinden gedurende de eerste 2 à 3 maanden tot ongeveer een jaar gesprekken wekelijks plaats. In de afbouwfase wordt de frequentie geleidelijk teruggebracht tot twee- à driewekelijks.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling kan variëren van enkele maanden tot enige jaren en is mede afhankelijk van het behandelplan, de ernst/hardnekkigheid van uw probleem. Ook uw wensen, motivatie en mogelijkheden spelen een rol. Ik ga uit van de stelregel: kort waar mogelijk en langdurig waar nodig.

Afsluiting van de behandeling

Ik hecht er veel waarde aan, om de behandelgesprekken zorgvuldig, in overleg en met een evaluatie/afsluitingsgesprek af te sluiten. Als u erover denkt, uw psychotherapie af te sluiten, is het goed dit een paar sessies van te voren met mij te overleggen, zodat we voor- en nadelen tegen elkaar kunnen afwegen en u deze moeilijke beslissing niet alleen hoeft te nemen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer.

Als u geen last meer heeft van lastige symptomen is het niet altijd verstandig meteen de behandeling af te sluiten, omdat het nog niet hoeft te betekenen dat het een blijvende en diepgaande verandering is. Het is aan te bevelen dat u rustig de tijd neemt, verder te gaan met uw psychotherapie.

Als vuistregel geldt dat als u een aantal maanden aaneengesloten zonder symptomen bent, u aan afsluiten kunt denken. Voor het afsluitingsgesprek maakt u aan de hand van vragen een afsluitings/evaluatieverslag dat in de evaluatie wordt besproken. Na het afrondingsgesprek kan na twee maanden een follow-up gesprek plaatsvinden. Om u te helpen om terugval te voorkómen, stellen we een terugvalpreventieplan op. Met uw – schriftelijke – toestemming informeer ik uw huisarts over het resultaat en het beëindigen van uw behandeling.

Bekijk de (tussentijdse) evaluatievragen